Thursday, September 28

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

0

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตมหาจุฬาที่พึงประสงค์ในยุค ๔.๐” ก่อนพิธีรับมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต และมหาบัณฑิต โดยคณะผู้บริหารวิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการ
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

Share.

Comments are closed.