Sunday, June 16

โครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน” ในโครงการมหาจุฬาวิชาการ เทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช บรรยายพิเศษให้ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย MR.Christopher Wright (พิธีกรรายการ Chris Delivery) โดยมีนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ >> FACEBOOK

Share.

Comments are closed.