Sunday, June 16

อบรมให้ความรู้ก่อนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

0

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ แก่นิสิตผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ นำโดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ , ผอ.ทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ , พระครูนิวุตถ์ประชากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธสาสนา , อ.กิตติพัทธ์ โมราสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธสาสนา และ อ.ภาวิณี บุญจันดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๐๐ รูป/คน

** ทั้งนี้ทาง มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ทางสำนักวิชาการ หรือ โทร. ๐๙๙-๒๐๖๖๐๕๕

Share.

Comments are closed.