จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนภูมิภาค “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference)”

ด้วยสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนภูมิภาค “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference)” เพื่อเป็นการมอบนโยบายและร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงแจ้งให้คณาจารย์ทุกรูป/คน ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ID : ๙๑๓๔๒๒๕๕๕๗ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้อาจารย์ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่คิวอาโค้ดด้านล่าง

กำหนดการ