ประชุมชี้แจงงบประมาณการจัดกรรมโครงการ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเรียน/เจริญพร เชิญท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทำโครงการ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผู่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณในการจัดทำโครงการวิทนาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้นที่๒ วิทยาเขตนครสวรรค์