Friday, June 14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.สำนักวิชาการ 099-2066055
Share.

Comments are closed.