Friday, June 14

ปฏิทินการศึกษา ป.บส. ประจำปีการศึกษา 2560

0

ปฏิทินการศึกษา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษา 2560
**หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อได้ที่สาขาวิชาของท่านโดยตรง

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

007

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

008

Share.

Comments are closed.