ตารางสอนระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

ตารางสอนดาวน์โหลด
ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา Download
ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาDownload
ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา Download
ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาDownload
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 1Download
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1Download
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2Download