Friday, June 14

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

0

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ “ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย”

Share.

Comments are closed.