Friday, June 14

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร โดยมี
– พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการแก้วิกฤตในสังคมไทย”
– พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิปรายให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “จากวิทยาลัยสงฆ์สู่วิทยาเขตกับอนาคตการจัดการศึกษาในอาเซียน”

ในช่วงบ่าย ร่วมอภิปรายให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “จากวิทยาลัยสงฆ์สู่วิทยาเขตกับอนาคตการจัดการศึกษาในอาเซียน” โดย
1.พระราชวชิรเมธี, ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
2.ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี อาจารย์ประจำ/ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
3.ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4.ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

DSC_0359

Share.

Comments are closed.