Thursday, May 19

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำโครงการโดยหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดและได้รับความเมตตาจาก ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน มาบรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 106 อาคารธรรมกิตติวงศ์ หน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

 

Share.

%d bloggers like this: