สมัครเรียน 62

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
– ปริญญาตรี โทร. 081-8526563 , 099-2066055 : สำนักวิชาการ
– ปริญญาโท – เอก โทร. 083-4883016 , 087-7319199 : บัณฑิตศึกษา
– ประกาศนียบัตร โทร. 098-7957003
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี