โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิตโดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หลังกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการทำงานเพื่อสังคม ในการปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน สู่การเป็นพระสงฆ์ต้นแบบนักพัฒนา” หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ โดย “ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต” ถ่ายทอดประสบการณ์ปฏิบัติศาสนกิจ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย พระครูสังฆรักษ์ชินรัตน์ อิทฺธิเตโช นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ ในช่วงท้ายเป็นชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจและตอบ/ถามข้อสงสัย […]

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ….. วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๔๑๐๑ อาคารเรียนใหม่ …..

การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ประกวดราคาก่อสร้างหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วย E-Bidding

….. ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …..

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓)

ประกาศ : กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ระดับปริญญาตรี -อาคารสำนักงาน สำนักวิชาการ ….. ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก -อาคารหลวงพ่อคูณ ห้องบัณฑิตศึกษา ….. หรือสมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก ….. ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1VdylPCTW0s_IMWuKVm6EDziZ5YbIv1Ud สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

…….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ …….. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงินพร้อมแนบใบเสร็จมาที่ >> https://forms.gle/mAp2d2rfxKwmHSxs9