Author ชาคริต

กิจกรรม/โครงการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ ประจำปี 2562…

ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวพิมพ์กมล​  เฉลิมสมบูรณ์​โชติ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ​การ​ รักษาราชการ​แทน​ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ การศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ศิษย์เก่าดีเด่น

ร้อยตำรวจเอกบุญชู ฉัตรารักษ์ ตำแหน่ง : รอง สวป.สภ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาที่จบ – พุทธศาตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) พธม มจร นว.  

ศิษย์เก่าดีเด่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับการศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ -…

ศิษย์เก่าดีเด่น

ร้อยตำรวจเอก ดร.สมปอง  ขวัญพุทโธ ตำแหน่ง : อาจารย์ (สบ๑) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ระดับการศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)…

ศิษย์เก่าดีเด่น

ร้อยตำรวจตรี  ดร.อธิคม  เรียมศรีสกุล ตำแหน่ง : รองสารวัตร ฯ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประจำชุดมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาที่จบ – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)…

ข่าวมหาวิทยาลัย

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ “ชากังราวเกมส์” วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

กิจกรรม/โครงการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์​ และสาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์​ นำโดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสน​ศาสตรบัณฑิตและนิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดย นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ประดู่ยืน และคณะผู้บริหารจาก อบต.…

กิจกรรม/โครงการ

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตโดย อาจารย์บุษบง แช่จิว…

1 2 3 4 63