กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้อง ๒๒๐๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562  เวลา : 09.00 – 16.00 น. สถานที่ : อาคารเรียน 4 ชั้นหลังใหม่ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร. 0992066055     […]

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา