Year: 2021

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ๑. นิสิตระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี…

น้อมกราบถวายความอาลัย #เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์…

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์(ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯวัดพระบรมธาตุ…

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. นั้น เพื่อเป็นกระบวนการต่างๆ ตามกฎหมาย ความทราบแล้ว…

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารมวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร คณะ สาขาวิชาและนิสิตที่รับเข้าศึกษา ๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน             …

รับสมัครพระภิกษุสามเณร-และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๕.pdf” title=”รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”]เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศ เรื่องการรับสมัครพระ …

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์