บัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ ดร. พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. พระศรีสมโพธิ, ดร. พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร.
ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด ดร.สามารถ สุขุประการ

ดร.วินัย ทองมั่น
ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา