ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 สาขาวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา
**คลิ้กที่ชื่อสาขาวิชา เพื่อดูรายละเอียด
1. พระพุทธศาสนา
2. หลักสูตรและการสอน
3. รัฐศาสตร์
4. รัฐประศาสนศาสตร์
5. ภาษาต่างประเทศ