ระดับปริญญาตรี

การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
คณะพุทธสาสตร์
– สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
คณะครุศาสตร์
– สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) (ค.บ.)
คณะสังคมศาสตร์
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
– สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)