ระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 2 สาขาวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาพระุทธศาสนา >> คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
2. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา >> คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร