Author: ณฐพัชร์

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ๑. นิสิตระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรของวิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยผ่านโปรแกรม ZOOM ดังนี้ ๒. ให้นิสิตที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกรูปทุกท่านเข้าปฏิบัติตามช่วงเวลานี้ ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ช่วงที่ ๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ทั้ง ๔ ช่วงเวลานี้ให้ถือว่านิสิตปฏิบัติ ๑ วัน แต่หานิสิตปฏิบัติธรรมไม่ครบตามชั่วโมงที่กำหนด ให้นิสิตปฏิบัติเพิ่มในช่วงเวลาที่ขาดไปและให้นับรวมกันให้ได้ ๔ ช่วงจึงจะถือว่าครบ ๑ วัน ๓. ให้นิสิตผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกรูปทุกท่านเปิดกล้องขณะปฏิบัติธรรม ห้ามปิดกล้องโดยเด็ดขาด หากนิสิตปิดกล้องถือว่านิสิตขาดจากการปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ๆ และหากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่สถาบันวิปัสสนาธุระ ๔. ให้นิสิตผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสอบอารมณ์กรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ที่ทางสถาบันวิปัสสนาธุระจัดไว้เท่านั้น โดยให้เข้าสอบครั้งละ ๕ รูป/คนต่อครั้ง ๕. การลงเวลาปฏิบัติธรรมในแต่ละช่วงเวลาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่สถาบันวิปัสสนาธุระและผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ๖. ให้นิสิตปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

Read More

น้อมกราบถวายความอาลัย #เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๖ ปี พระมหาเถระผู้มีคุณูประการต่อ พุทธอุทยานนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Read More

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕’๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

Read More

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์(ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และหน่วยวิทยบริการฯวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ รูป/คน วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ ออนไลน์ (Zoom meeting) โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting : https://dhammakaya-network.zoom.us/j/9899933546 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. นั้น เพื่อเป็นกระบวนการต่างๆ ตามกฎหมาย ความทราบแล้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ๑ วัน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Read More

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารมวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More

เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร คณะ สาขาวิชาและนิสิตที่รับเข้าศึกษา ๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน              ๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน              ๑.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน – ภาคเสาร์ – อาทิตย์(เฉพาะบุคคลทั่วไป)           จำนวน ๓๐ รูป/คน              ๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน – ภาคเสาร์ – อาทิตย์(เฉพาะบุคคลทั่วไป)            จำนวน ๓๐ รูป/คน              ๑.๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน – ภาคบัณฑิต (เรียนวันพุธ – พฤหัสบดี)              จำนวน ๓๐ รูป/คน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-219-999 facebook : มจร…

Read More

รับสมัครพระภิกษุสามเณร-และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๕.pdf” title=”รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”]เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศ เรื่องการรับสมัครพระ ภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read More

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Read More