Author: ชาคริต

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

Read More

เรียน/เจริญพร ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จึงขอให้ท่านได้ดำเนินการแจ้งนิสิตชั้นปีที่ ๔ ให้เข้ารับการอบรมและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (division sign) ๑.)เวลา ๐๙.๐๐ น. อบรมก่อนสอบ (ตามลิงค์ https://meet.google.com/syy-gnnk-zti) ๒.)เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวัดผล (ตามลิงค์ https://meet.google.com/syy-gnnk-zti) เรียน/เจริญพรมาเพื่อทราบ และดำเนินการแจ้งนิสิตชั้นปีที่ ๔ ให้เข้าร่วมอบรมฯ ออนไลน์ ตามวัน เวลา และสถานที่โดยพร้อมเพรียงกัน

Read More

รายชื่อนิสิตมีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ไปติดต่อขอชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔ เท่านั้น – หากพ้นกำหนดการชำระเงิน นิสิตจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อสอบกลาง ภาคฤดูร้อนได้ – การสอบเป็นแบบระบบออนไลน์ (e-testing) ตามตารางสอบ

Read More

รายชื่อผู้ผ่าน และไม่ผ่าน เกณฑ์ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ สำหรับผู่ที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ ๑ และไม่ได้เข้าสอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ให้เข้าสอบอีกครั้งในวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

Read More

อัพเดท รายชื่อนิสิตเข้าประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์   ดาวน์โหลด

Read More

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

Read More

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายกว้างมากขึ้น ดั้งนั้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยของนิสิตและมหาวิทยาลัย ในการปกป้องหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๒.) ในกรณีมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนระหว่างเวลาที่กำหนด ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบ เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) เป็นต้น ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

Read More

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายกว้างมากขึ้น ดั้งนั้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยของนิสิตและมหาวิทยาลัย ในการปกป้องหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จึงขอเลื่อนการอบรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ความทราบแล้วนั้น ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ขอให้ท่านได้ดำเนินการแจ้งนิสิตชั้นปีที่ ๔ เรื่องเลื่อนการอบรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

Read More

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- จึงออกประกาศมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบประเมินทักษะการใช้ทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

Read More

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

Read More