Month: April 2023

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ / เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และพลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และกองทัพภาคที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกันด้านการศึกษา ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3  พร้อมความร่วมมือในการเขียนตำรา…

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติ ให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน (วันสงกรานต์) และวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชย)…

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติให้วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันจักรี) เป็นวันหยุดราชการนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงออกประกาศเรื่องวันหยุดราชการ ในส่วนงานสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์…

ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่🔎 https://lookerstudio.google.com/s/uVKamXCMYds

วันนี้ที่ 4 เมษายน 2566 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติเมธี รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระรามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ********************* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์…