Year: 2023

ช่องทางการเข้าสอบวัดประเมินผลเกณฑ์ฯ 📌itexam5.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 64 📌itexam4.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 63 📌itexam3.mcu.ac.th : สำหรับนิสิต รหัส 65 (เฉพาะกลุ่มเทียบโอน) —————————— 📌https://itskill.mcu.ac.th/?page_id=722 (ตรวจสอบสิทธิ์สอบ…

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์…

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๑๙…

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ อาจารย์ รศ.บุญเรือง อินทวรันต์ ที่ได้จากลูกหลาน มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ไปสู่สรวงสวรรค์ ด้วยวัย 91 ปี เมื่อเวลา 19.45 น. ของวันที่ 18 พ.ค. 2566…

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์…

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ / เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และพลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และกองทัพภาคที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกันด้านการศึกษา ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3  พร้อมความร่วมมือในการเขียนตำรา…

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติ ให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน (วันสงกรานต์) และวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันหยุดชดเชย)…

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ โดยมีมติให้วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันจักรี) เป็นวันหยุดราชการนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงออกประกาศเรื่องวันหยุดราชการ ในส่วนงานสำนักงานวิทยาเขต สำนักวิชาการ…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์…

ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 68 ครั้งที่ 1/2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่🔎 https://lookerstudio.google.com/s/uVKamXCMYds