Year: 2023

– การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ – การสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ -…

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย bonus veren siteler อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงออกประกาศ เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗…

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น นายณฐพัชร์ แนมบัว และนิสิต วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น นายณฐพัชร์ แนมบัว และนิสิต วันที่ ๒๐ ธันวาคม…

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น นายณฐพัชร์ แนมบัว และนิสิต วันที่ ๑๙ ธันวาคม…

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ วรกฤต เถื่อนช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว ว ันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะแก่พระภิกษุ สามเณร/ผู้ปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารประดิษฐานองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ #นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วม…