Day: January 19, 2023

แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน 5 องค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ ….. ในปีที่ 2 นี้ภาคีเครือข่ายเริ่มผนึกกำลังเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาใน 4 แผนงาน 7 โครงการ 30 ตัวชี้วัด…

วันนี้ที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย รศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์อาณัติ เดชจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นายจักรี บัวยา นักจัดการงานทั่วไป…