Day: January 11, 2023

แนะแนวโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

แนะแนวโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และอาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น