Month: January 2023

แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน 5 องค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ ….. ในปีที่ 2 นี้ภาคีเครือข่ายเริ่มผนึกกำลังเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาใน 4 แผนงาน 7 โครงการ 30 ตัวชี้วัด…

วันนี้ที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย รศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์อาณัติ เดชจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นายจักรี บัวยา นักจัดการงานทั่วไป…

05 แนะแนว ในการประชุม กอรมน. ผญบ.กำนัน 15 อำเภอ ณ โรงแรมบ้านสวน นำโดย ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อ.จาตุรงค์ และอ.ศักดา

แนะแนวโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

แนะแนวโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และอาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น

แนะแนว โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

แนะแนวผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อ.จาตุรงค์ สุทาวัน แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี…