Day: January 5, 2023

แนะแนวผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อ.จาตุรงค์ สุทาวัน แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี…