Month: August 2023

เพื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จึงกำหนดปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖…

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.…

นักศึกษา นิสิต  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการ และนำพานไหว้ครูหลักสูตรละ ๒ รูป/คน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารบัณฑิตศึกษา…

เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอนิมนต์/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.…