Month: October 2023

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายด้านการสื่อสารภายในองค์กรให้กองสื่อสารองค์กร ดูแล ส่งเสริมและสร้างอัตตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้รับนโยบายในการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาก่อนปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างสติที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วประเทศในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น…

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย เปิดระบบให้นิสิตเข้าทำการทดสอบ สอบออนไลน์ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2566 E-TESTING เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนในการเข้าทำทดสอบ เพื่อสร้างความคุ้นชินกับระบบสอบ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2566