ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓