ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVIC -19)