ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร