ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๓

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)      ดาวน์โหลด

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

ภาคปกติ    ดาวน์โหลด

ภาคปกติ

ภาคสมทบ     ดาวน์โหลด

ภาคสมทบ