ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2