ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑
ขณะนี้ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้รับยกฐานะจากวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1 2 3

Share.

About Author

%d bloggers like this: