ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 3 สาขาวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตมหาบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา
**คลิ้กที่ชื่อสาขาวิชา เพื่อดูรายละเอียด
1. พระพุทธศาสนา
2. รัฐประศาสนศาสตร์
3. การบริหารการศึกษา