Browsing: จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงาน(กระดาษA4) เดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิคส์ (e-market)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงาน(กระดาษA4) เดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิคส์ (e-market)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา