กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการพิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา