พิธีเปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์