ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
….
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์
ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
….
**รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓