ประกาศกำหนดการชำระค่าลงเรียนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ ๒

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุตามระเบียบของมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการชำระค่าลงเรียนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ ๒ 

รายละเอียดรูป / ท่านใดชำระค่าลงเรียนเกินจากวันที่กำหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าระดับการลงเรียนหลังกำหนดต้องไม่เกินครึ่งวันจากวันครบกำหนดวันลงทะเบียน

ไม่แจ้งให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤ

หมายเหตุ

– ค่าปรับลดลงส่งหลังกำหนดวันละบาท (ตามข้อลดค่ามาตรฐานหรือลาดทัณฑ์ (หน้าสาม) ระดับปริญญาตรีร้อยละค
– สามารถยื่นเรื่องผ่อนแรงค่าลงส่งให้แล้วโดยไม่เกินกำหนดวันสุดท้ายของ วันลงทะเบียน

ดาวน์โหลด