ตารางประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559