Author: ณฐพัชร์

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.บรรพตพิสัย นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช, ผศ.ศศิกิจจ์, นายณฐพชร และนายจักรี

Read More

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.เมืองฯ นำโดยพระครูนิวุตถ์ประชากร, ผศ.ดร.วสุกิจ, อ.จาตุรงค์และอ.ศักดา

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ พื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔.แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยการสอบวัดผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Testing) ตามตารางสอบ ดังนี้

Read More

คณะผู้บริหารและทีมงานนำโดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผช.ฝ่ายวิชาการ ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผช.ฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รองผอ.วส.ฝ่ายบริหาร ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ รก.รองผอ.สำนักวิทยาเขต นายณัฐพัชร แนมบัว นายจักรี บัวยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาทุกระดับชั้นแด่บรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Read More

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.ลาดยาว โดย ผศ.ดร.วสุกิจ,อ.จาตุรงค์และอ.ศักดา

Read More

แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงาน 5 องค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ ….. ในปีที่ 2 นี้ภาคีเครือข่ายเริ่มผนึกกำลังเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาใน 4 แผนงาน 7 โครงการ 30 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นองค์ประธานที่ประชุม มีพระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการไปแล้ว 22 หน่วยอบรมประจำตำบล (อปต.) ปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินงานเพิ่ม 54 อปต. และปีงบประมาณ 2567 อีก 54 อปต.

Read More

วันนี้ที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย รศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์อาณัติ เดชจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นายจักรี บัวยา นักจัดการงานทั่วไป และนิสิตจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ณ ห้องนิทรรศการใต้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน

Read More

05 แนะแนว ในการประชุม กอรมน. ผญบ.กำนัน 15 อำเภอ ณ โรงแรมบ้านสวน นำโดย ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อ.จาตุรงค์ และอ.ศักดา

Read More