Author: ณฐพัชร์

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น นายณฐพัชร์ แนมบัว และนิสิต วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น นายณฐพัชร์ แนมบัว และนิสิต วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น นายณฐพัชร์ แนมบัว และนิสิต วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ วรกฤต เถื่อนช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว ว ันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล และน้ำปานะแก่พระภิกษุ สามเณร/ผู้ปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารประดิษฐานองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ #นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วม จำนวน 600 รูป/คน ⏰ เวลา 06.00 น. เชิญร่วมถวายภัตตาหารเช้า #เจ้าภาพหลัก 15,000 บาท ⏰ เวลา 10.30 น. เชิญร่วมตักบาตรเพล #เจ้าภาพหลัก 30,000 บาท ⏰ เวลา 16.30 น. เชิญร่วมทำบุญถวายน้ำปานะภาคเย็น #เจ้าภาพหลัก 5,000 บาท ⏰ เวลา 19.00 น. เชิญร่วมเชิญร่วมทำบุญถวายน้ำปานะภาคค่ำ #เจ้าภาพหลัก 5,000 บาท ☎️ ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ. รศ.ดร. โทร. 062 3519823 รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง โทร. 084 6196994 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 087 2053434 นางสาวณฐยา ราชสมบัติ โทร. 092 4424263 นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ โทร. 096 1453695 นางสาวธนิษฐา ช้างลา โทร. 092 2745103

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ๋ำจุ่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกิจจ์ อ๋ำจุ่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพรฑูรย์ และนายณฐพัชร์ แนมบัว วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

Read More