Day: November 24, 2021

รับสมัครพระภิกษุสามเณร-และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๕.pdf” title=”รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”]เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศ เรื่องการรับสมัครพระ …