Day: November 6, 2023

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงหรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตรวจารย์ คระสุพรต บุญอ่อน ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแพร่พระพุทรศาสนาในประเทศ