รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒