โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตโดย อาจารย์บุษบง แช่จิว รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องเรียนรวมชั้น ๑ อาคารเรียน ๔ ชั้น

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต