รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒
…..
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา
1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา
2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา
…..
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา
1) พธ.ม. พระพุทธศาสนา
2) ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา
6) รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
…..
สมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก
…..
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code
 
…..
คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค : คลิ้ก
…..
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์)
บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016