ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้ารับฟัง การบรรยายเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank)

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้ารับฟัง การบรรยายเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank) วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์

เวลา ๐๙.๓๐ น.

การบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ คณะอนุกรรมาธิการกําหนด หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสําหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี/อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา ๑๐.๐๐ น.

     การบริหารจัดการน้ําระบบ “ธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank) โดยนายชาตรี ศรีวิชาฐา นายก องค์การบริหารส่วนตําบลเก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๒.๓๐ น.

     ภาคปฏิบัติ สาธิตการบริหารจัดการน้ําระบบ “ธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียง” SGB (Sufficiency Groundwater Bank) โดยนายชาตรี ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ