โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นายประกอบ ดวงมาก และนายเพชร ยิ้มจันทร์ เข้าร่วมโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปากน้ำโพ และเทศบาลนครสวรรค์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยในการดูแลมากกว่า 120 ราย และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และ Care Manager จำนวนกว่า 80 คน ติดตาม ดูแล รักษาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงร่วมกับญาติผู้ป่วยถึงที่พักอาศัย แต่เนื่องจากระเบียบข้อกฎหมายหมายในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาตัวของผู้ป่วยมีอยู่อย่างจำกัด จึงอาจไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาและความจำเป็น อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกพื้นที่
ในการนี้เพื่อบรรเทาและรองรับสภาพการณ์ดังกล่าว หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปากน้ำโพ (อ.ป.ต.ปากน้ำโพ) ซึ่งมีวัดในพื้นที่ประกอบด้วย วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพค พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง วัดไทรใต้ วัดปากน้ำโพใต้ วัดพรหมจริยาวาส และชุมชน จำนวน 32 ชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ และการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนงาน โครงการการให้การสนับสนุนโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ทั้งในส่วนของประชาชนและพระสงฆ์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งในด้านของการอนุเคราะห์สิ่งของจำเป็นของผู้ป่วย การดูแลสุขสภาพกาย สุขภาพจิตใจของผู้ป่วย และการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยหลังจากทำพิธีเปิดโครงการฯ คณะได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการในชุมชน
ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5621-9555 ต่อ 1502 หรือ 0-5621-9549 ในวันและเวลาราชการ

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์…

โพสต์โดย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019