ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษาราชวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒