ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญสมาธิ อธิษฐานจิตออนไลน์ ณ วัดวรนาถบรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์